Jak zmieniały się białoruskie miasta: tragedia i heroizm Brześcia. Część pierwsza

Author: S. Plytkevich
Photo: autor, ze źródeł publicznych

Wspólny projekt portalu historii lokalnej "Planeta Białoruś" i wyszukiwarki Yandex reprezentuje 10 najlepszych białoruskich miast, które najbardziej zmieniły się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Pokazując nowe mikro-dzielnice i najciekawsze konstrukcje architektoniczne, mówimy krótko o historii miast.

Dużo więcej informacji o ikonicznych miejscach Brześcia można znaleźć w dziale "Zwiedzanie". I można je znaleźć, przeczytać recenzje najpopularniejszych i trasy bezpośrednio z wyszukiwania Yandex.

1-2018-05-13-7--DJI_0226pb_1330.jpg

Nie bez powodu umieściłem w tytule "Tragedia i bohaterstwo Brześcia". Od siedemdziesięciu lat każdy mieszkaniec Związku Radzieckiego i Republiki Białoruś wie o heroicznych obrońcach Twierdzy Brzeskiej, ale mało kto zna pełną historię jednego z ośrodków obwodowych naszego kraju. Postanowiliśmy pokazać najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w tym niesamowitym mieście.

2-2017-07-15-16--1201pb_984.jpg

Jak wyglądało miasto w jedenastym wieku, można ocenić z muzeum archeologicznego "Berestye", które zostało otwarte 2 marca 1982 roku. Podstawą ekspozycji jest autentyczna dzielnica starożytnego Berestye. Jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie drewniane mieszkania zachowały się do wysokości 12 koron. W latach 1969-1981 i 1988 pod kierownictwem Petera Łysenki prowadzono wykopaliska, w wyniku których odkryto ponad 220 drewnianych budynków z XI-XIII wieku, trzy mosty uliczne, wyboje, liczne obiekty ówczesnej kultury materialnej.

Brześć jest czwartym najstarszym miastem na Białorusi po Połocku (862), Witebsku (974) i Turowie (980). Oficjalnie uważa się, że pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1019 roku w "Opowieści o latach czasu" podczas walk o tron kijowski między braćmi - księciem Turowem i Swiatopolemkiem Kijowskim a księciem Nowogrodu Jarosławem Mądrym. W tym czasie Berestje był częścią turowskiego księstwa, i to właśnie w Berestje Swiatopolk uciekł po swojej porażce: "Swiatopolk pobiegł i uciekł, aby zaatakować go z demonem i rozluźnił kości i nie mógł siedzieć i przywiózł (go) do Berestje, biegając z nim ...".

Jednak historycy obwodu brzeskiego Anatoli Gładziszczuk i Anatoli Nikołajczyk niedawno zmienili datę "urodzenia" Brześcia. 

Badacze historii Brześcia znaleźli informację, że rok 1017 - rok pierwszej wzmianki o Brześciu w "Synodalnej liście starszego izwoodu z Nowogrodu" XIII wieku i w niemieckiej kronice Tytmara Merzeburskiego, w tym samym wieku co wydarzenie. Yaroslav Mądry w 1017 roku "poszedł" do Berestye. W ten sposób miasto stało się o dwa lata starsze, a w rzeczywistości wszyscy doskonale rozumiemy, że do tego o wiele więcej lat.

Przyjmuje się, że nazwa miasta pochodzi od słów "kora brzozy" (kora brzozy) lub "kora brzozy" (gatunek wiązów), które wyrosły na terenie dawnej osady.

Starożytna osada znajdowała się na cyplu utworzonym przez prawy brzeg Bugu Zachodniego i lewe ramię rzeki Muchawiec, na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków handlowych przechodzących przez ziemie Słowian Wschodnich do Europy.

3-Screenshot_1330.jpg Tak wygląda to miejsce na zdjęciu zrobionym z kosmosu

W XI wieku Brestje było ośrodkiem handlowym i twierdzą na przełomie dóbr polskich i litewskich i znajdowało się na skrzyżowaniu dwóch szlaków handlowych łączących Brestje z Europą Zachodnią i Bliskim Wschodem.

Korzystne położenie geograficzne starożytnego miasta pozwoliło mu kontrolować drogi wodne do Bałtyku i przyciągnęło uwagę książąt galicyjsko-wołyńskich, Władimira-Wołyńskiego, kijowskiego i turawskiego, królów polskich i panów feudalnych. W XI-XIII wieku na zmianę bronili swojego prawa do miasta, starając się dołączyć je do swojego majątku.

W XII wieku w Berestye wybudowano drewniany zamek i fortyfikację dla karawan handlowych. Za transport towarów przez Berestye pobierano cło. Od drugiej połowy XIII wieku miasto było własnością księcia wołyńskiego Władimira Wasilkiewicza. Pod jego rządami na terenie zamku zbudowano chrześcijański kościół św. Piotra i kamienną wieżę, która przez pięć wieków była centrum obrony miasta przed wrogami zewnętrznymi.

4-000023_C97BFF74DD1828394325846C004B20F5_335757_984.jpg Таким был Брест по версии одного из художников

4-1-2009-12-29_1959pb_1330.jpg А вот так сейчас выглядит возвышенность, на которой когда-то стояли городские стены

В 1319 году великий князь литовский Гедимин присоединил Берестейские земли к Великому княжеству Литовскому. В те годы в Берестье устраивались богатые ярмарки, были построены гостиный двор и каменная церковь Святого Николая. Князь берестейский Витовт в 1388 году даровал еврейской общине привелей на право проживания в Берестье и свободу вероисповедания, а в 1390 году Берестье первым среди белорусских городов и вторым после Вильно в Великом княжестве Литовском получило право на самоуправление, известное как Магдебургское право. С того времени городом руководил магистрат, избираемый из числа зажиточных горожан, феодальные повинности простых горожан были заменены денежными налогами. Городу было позволено использовать герб и печать.

5-84533_html_m133bfad0.jpg

Частые войны и нападения крестоносцев на польские и литовские земли способствовали объединению сил для отпора тевтонским рыцарям. В 1409 году в Берестье состоялась тайная встреча польского короля Владислава II (Ягайло) и великого князя литовского Витовта, на которой был разработан план решающей битвы с крестоносцами. В победоносной битве объединенных войск с Тевтонским орденом под Грюнвальдом 15 июня 1410 года участвовала и Берестейская хоругвь.

6-Jan_Matejko,_Bitwa_pod_Grunwaldem_1330.jpg Грюнвальдская битва. Картина написана польским художником Яном Мотейко в 1878 году

7-2010-02-06_8258pb_984.jpg На памятнике Тысячелетия Бреста, установленном на пешеходной улице Советской, место для князя Витовта нашлось, а для короля Ягайло нет…

С 1413 года Берестье становится центром Берестейского староства, а в 1441 году город официально признан одним из 15 главных городов Великого княжества Литовского. Через город проходят значительные «дороги-гостинцы», усиливается таможня, располагаются крупные соляные склады.

Богатый город в 1500 году был разрушен войском крымских татар, но замок захвачен не был. Берестье быстро восстановилось, в отстроенном городе трижды в год проводились двухнедельные международные ярмарки. Берестейская таможня по доходам для государственной казны стала второй в Великом княжестве Литовском. В замке на одной из башен был установлен колокол, на другой – часы с боем, где на рассвете каждого дня играл песню трубач.

В 1550 году берестейским старостой стал Николай Радзивилл Черный. По его инициативе в Берестье были построены кальвинский собор и первая на белорусских землях типография. В Берестейской типографии почти за два десятилетия издано более 40 религиозных, правовых, исторических книг, нотных сборников, напечатана известная Радзивилловская (Брестская) Библия.

8----004-27082019_656.jpg Факсимильное издание Брестской Библии

В 1566 году образовано Берестейское воеводство и утвержден герб. Город состоял из четырех  частей – замка, «места» и двух предместий за реками Мухавцем и Угринкой.

После объединения Польши и Великого княжества Литовского и заключения Люблинской унии, Берестье вошло в состав нового государства – Речь Посполитая. С этого времени появляется новое название города как Брест Литовский.

Во второй половине XVI–начале XVII веков началось массовое строительство каменных домов. При Николаевской церкви учреждено православное братство, начала действовать братская школа, в которой преподавал известный педагог Лаврентий Зизаний Тустановский, подготовивший к печати первый на территории Беларуси и Украине букварь – «Азбуку».

С провозглашением на церковном соборе в Николаевской церкви Брестской унии в 1596 году, объединившей на территории Речи Посполитой православной и католической церквей в униатскую, в городе возводятся новые жилые и общественные здания, большая синагога, католические храмы и монастыри. В начале XVII века в городе проживало 10780 человек.

9-2009-06-06_8111pb_1330.jpg Вот так выглядел Брест в средние века. Тогда никто и предположить не мог, что на месте древнего города будет построена Брестская крепость…

10-2009-12-29_1668pb_984.jpg Между этими зданиями могли бы сейчас гулять туристы, но история города сложилась совсем по-другому

10-1-69879686_3048008068603864_259317403639349248_1330.jpg Виртуальная реконструкция Бреста, сделанная архитектором Павлом Кискевичем

10-2-brest_paveltatarnikov_984.jpg Древний Брест в исполнении художника Павла Татарникова

XVII век для Бреста Литовского стал временем военных потрясений из-за польско-русских и польско-шведских войн. В 1648 году город сожжен и разрушен войсками Богдана Хмельницкого, но замок не пострадал. По обвинению в связях с казаками казнен настоятель православного Свято-Симеоновского монастыря Афанасий Филиппович (Брестский), причисленный к лику святых в 1658 году.

Во время войны Речи Посполитой со Швецией Берестейский замок в 1657 году был сдан шведскому королю Карлу X Густаву, город захвачен и разграблен.

11-90d78b5736f2c2a9ea768e76ef28f9e5.jpg К этому времени относится первое графическое изображение города – гравюра «Осада Берестья шведами»

В 1660 году город и его окрестности опустошены войсками русского воеводы Хованского. Войны и разорения привели в упадок торговлю города. Горожане, чтобы отстроиться, получили от короля льготу и на несколько лет освобождались от уплаты налогов.

Для чеканки мелкой монеты солида с целью выплаты долга войскам и пополнения опустевшей государственной казны в Берестье был открыт в 1665 году первый на территории Беларуси монетный двор. За год его существования было выпущено 240 миллионов медных монет – солидов.

В ходе Северной войны Речи Посполитой и России со Швецией город в 1706 году захвачен и опустошен шведскими войсками. Берестье беднеет, утрачивает свое значение. Благодаря пребыванию в городе властей повета и воеводства сохраняется его право на самоуправление.

Только к середине XVIII в. город начинает возрождаться. В 1770 году здесь открылась королевская суконная мануфактура, а через пять лет началось строительство Днепровско-Бугского канала.

12-2009-12-29_1726_1330.jpg План города Бреста до вхождения в состав Российской империи
В марте 1794 года во время национально-освободительного восстания в Польше, Беларуси, Литве под руководством Тадеуша Костюшко, адьютантом которого был  уроженец Брестчины Юлиан Немцевич, власть в городе на некоторое время захватили повстанцы. После поражения восстания произошел третий раздел Речи Посполитой, в результате которого в 1795 году Брест Литовский с населением более 3 тысяч человек вошел в состав Российской империи как уездный город, утратив былое административное значение и право на самоуправление. С сентября 1801 года город относится к Гродненской губернии и называется Брест-Литовск.

13-2009-12-29_1792_656.jpg План города Бреста в конце XVIII века

В 1812 году во время войны с Францией город находится в районе военных действий, несколько раз его захватывают воинские части армии Напалеона, в декабре 1812 года город был окончательно освобожден.

Для укрепления западных рубежей Российской империи планировалось строительство 9 крепостей. В 1830 году русский император Николай I утвердил проект строительства крепости на месте древнего города. С 1833 года начались массовые земляные работы, более 500 строений города были разрушены или приспособлены для военных целей.

14-2009-12-29_2001_656.jpg План Брестской крепости, утвержденный российским императором

1 июня 1836 года в торжественной обстановке была заложена оборонительная казарма. 26 апреля 1842 года над крепостью первого класса был поднят российский флаг – Брестская крепость вступила в число действующих крепостей России.

14-1--2009-12-29_1987_1330.jpgКартина М. Залесского «Крепость Брест-Литовск в 1840 году»
15-2009-12-29_1731---1859_1330.jpg Карта Брестской крепости, сделанная в 1859 году

Новый город Брест-Литовск с населением около 10 тысяч человек стал возводиться в 2 км к востоку от крепости. На постройку домов жителям выдавалась ссуда. На развитие города повлияло строительство железных дорог Брест–Варшава, Брест–Москва, Брест–Киев.

16-2005-06-01_0264_984.jpg Вот такие столбы были установлены на границе нового города Бреста и Брест-Литовской крепости

17-2009-12-29_1759_656.jpg Карта города Бреста в середине XIX века

В 1886 году в Бресте был построен уникальный по красоте железнодорожный вокзал, освещенный через 2 года 160 электрическими лампочками.

18_984.jpg

Большой пожар 1895 года уничтожил почти всю центральную часть города, после чего город строили фактически заново. Хотя разбивка кварталов на участки сохранилась, облик улиц улучшился, деревянная застройка уступила место двухэтажной каменной.

19_984.jpg Город Брест после пожара

19-1-c01411ae0aa631d60a5c91e863882811.jpg

20-2009-12-29_1756_656.jpg Карта города Бреста в начале ХХ века

20-1-etoretro_ru_60380_984.jpg Вот так Брест-Литовск выглядел в начале прошлого века

20-2-b7cn8d1kfia_984.jpg Думская площадь

20-3-etoretro_ru_60397_984.jpg Улица Шоссейная

20-4-etoretro_ru_60384_984.jpg Река Мухавец и Холмский железнодорожный мост

20-5-etoretro_ru_60406_984.jpg Гостиница «Европейская»

Видели горожане и новинки современной техники.

20-6-etoretro_ru_60392_984.jpg Дирижабли «Зодиак» и «Клеман Баяр»

20-7-etoretro_ru_60393_984.jpg

Казалось, что впереди всех ждет прекрасное будущее, но грянула Первая мировая война. События на фронте разворачивались не в пользу России, немецкие войска наступали, и 8 августа 1915 года комендант Брест-Литовской крепости получил приказ об эвакуации города и крепости. Мосты и деревянные постройки города и крепости были сожжены отступающими русскими войсками, каменные – взорваны. Город был разрушен, а населению было приказано эвакуироваться в ближайшие губернии России.

21-Screenshot_984.jpg Таким город Брест был оставлен российскими войсками…

С 13 августа 1915 г. город и крепость были оккупированы кайзеровскими войсками. 3 марта 1918 года в Брест-Литовской крепости был подписан мирный договор между Россией и Германией, по которому через Брест-Литовск в Германию следовали эшелоны с грузами, поставляемые Россией по контрибуции.

21-1-2009-12-29_2041_984.jpg Делегации Германии и Австро-Венгрии в Брест-Литовске во время работы мирной конференции

Согласно договору о мире кайзеровские войска в конце 1918 года вынуждены были освободить Брест-Литовск, разрушив при отступлении железнодорожные мосты, водоснабжение.

В 1921 году по условиям Рижского мирного соглашения город отошел к Польше, стал центром Полесского воеводства и переименован в г. Брест-над-Бугом. Новый административный центр стал строиться на территории между городом и крепостью на ул. Люблинской унии (ул. Ленина). Были заложены три сквера и три жилые колонии для семей сотрудников администрации и работников железной дороги.

22-cms-image-000062455_984.jpg

22-1-RuV97sCT3jg_984.jpg Так выглядел Брест-над-Бугом в межвоенный период

22-2_984.jpg Здание Польского банка построено в 1926 году

22-3-2005-06-01_0272pb_1330.jpg Сейчас в нем находится представительство Национального банка Республики Беларусь

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. 15 сентября Брест-над-Бугом оккупировали войска фашистской Германии, до 16 сентября продолжалась оборона крепости воинами польского гарнизона.

17 сентября 1939 г. Красная Армия перешла советско-польскую границу. 22 сентября Брест в составе Западной Белоруссии был воссоединен с Белорусской ССР и стал областным центром БССР.

23-721718_984.jpg 22 сентября 1939 года, совместный парад немецких и советских войск в Бресте. Был и такой факт в истории тысячелетнего города…

Но уже 22 июня 1941 года Брест и крепость одними из первых приняли на себя удар бывших союзников. У стен крепости фашисты встретили невиданное по упорству и стойкости сопротивление советских воинов, в отдельных местах крепости бои продолжались до конца июля 1941 года.

24-3302_984.jpg Вот так Брестская крепость выглядела после сражения

25-1913094_900_984.jpg

К концу 1941 года фашисты организовали в городе гетто для еврейского населения. На территории города были образованы лагеря для советских военнопленных, где погибло более 25 тысяч воинов Красной Армии. Окрестности Бреста и крепости превратились в места расстрелов и массовых захоронений. За три года фашистами было уничтожено около 40 тысяч брестчан.

28 июля 1944 года Брест был освобожден в результате Люблинско-Брестской операции войсками трех армий 1-го Белорусского фронта.

Ко дню освобождения в городе осталось 14 960 жителей. Послевоенный Брест отстраивался по утвержденному в 1948 году генеральному плану. Главными магистралями города стали улица Ленина, соединившая Привокзальную площадь с набережной реки Мухавец, и улица Московская (ныне проспект Машерова). В 1956 года образован музей обороны Брестской крепости. Только к 1958 году численность горожан достигла довоенного уровня.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Брестской крепости в 1965 году присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

26-1 b77f10eecffc3b667a94be2bc0738e17.jpg Вот так Брестская крепость смотрится с высоты птичьего полета
26-2-2005-06-02_0305pb_1330.jpg

На протяжении последних десятилетий этот мемориальный комплекс является одним из самых посещаемых туристических объектов Бреста, да и всей Беларуси.

26-3-e6b7e7a5f4f45acbb4df0c4eca58f489.jpg

26-4-2009-06-06_8244pb_984.jpg Холмские ворота

26-5-2005-06-02_0372pb_1330.jpg

26-6-2007-02-11_121pb_1330.jpg Река Мухавец у стен крепости во время рассвета

Продолжение следует...Most Popular Most Discussed